Registrujte se a získejte 5% slevu na veškerý sortiment.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I.

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím vzniklých na základě smlouvy uzavřené při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu www.nutritio.cz (dále jen „e-shop“).

 

1.2. Prodávajícím se rozumí obchodní společnost Jana Marková, IČ: 10770020, se sídlem Podivín, Boženy Němcové 658/59, PSČ 691 45, která je provozovatelem e-shopu (dále jen „Prodávající“).

 

1.3. Kupujícím se rozumí spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.z.“). Za účelem vyloučení pochybností Prodávající výslovně uvádí, že nákup zboží prostřednictvím e-shopu za účelem podnikání, resp. za účelem jeho dalšího prodeje není možný. 

 

II.

2.1. Kupující bere na vědomí, že smlouva uzavřená prostřednictvím e-shopu je uzavírána za použití prostředku umožňující komunikaci na dálku. Náklady spojené s užitím internetového připojení pro uzavřením smlouvy se řídí platným ceníkem poskytovatele internetového připojení Kupujícího. 

 

2.2. Kupující bere na vědomí, že smlouvu lze uzavřít a veškerá komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím probíhá v českém jazyce. 

 

2.3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ustanovení od VOP je možné sjednat individuálně ve smlouvě, přičemž v takovém případě mají individuálně sjednaná ustanovení ve smlouvě přednost před zněním VOP.

 

2.4. Kontaktní údaje Prodávajícího:

(i) adresa pro poštovní doručování: Boženy Němcové 658/59, 691 45 Podivín

(ii) adresa pro elektronickou komunikaci: nutritio@email.cz

(iii) telefonní kontakt: 775 901 711

 

2.5. Označení zboží včetně jeho popisu je uvedeno v rámci jednotlivých položek
zveřejněných e-shopu.

 

2.6. Veškeré ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách. Součástí ceny zboží je daň z přidané hodnoty (tzv. DPH), kdy sazba této daně se řídí zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 

III.

3.1. Pro uzavření smlouvy Kupující zvolí zboží, které má v úmyslu zakoupit a následně zvolí požadované množství tohoto zboží. Postup uvedený v předchozí větě Kupující potvrdí stisknutím tlačítka „Přidat do košíku“.

 

3.2. V okamžiku, kdy Kupující provede výběr veškerého zboží, které hodlá zakoupit, pokračuje stisknutím tlačítka „Objednávka“. 

 

3.3. Po stisknutí tlačítka „Objednávka“ bude Kupující vyzván, aby uvedl své kontaktní údaje a adresu, na kterou mu má být zboží doručeno.

 

3.4. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat veškeré informace týkající se Kupujícího a dále údaje objednávaného zboží. V případě zjištění nesprávně zadaného údaje či informace, které Kupující zadal
do objednávky, může Kupující provést opravu vložených údajů či informací. Kupující objednávku odešle stisknutím tlačítka „Dokončit objednávku“. Dokončením objednávky je smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena.

 

3.5. Po uzavření smlouvy Prodávající zašle na e-mailovou adresu Kupujícího, kterou Kupující uvedl v objednávce, potvrzení o uzavření smlouvy. Na uvedenou
e-mailovou adresu Prodávající rovněž zašle Kupujícímu daňový doklad o koupi zboží.

 

3.6. Okamžikem dokončení objednávky je objednávka pro Kupujícího závazná. Změna nebo zrušení objednávky je možné pouze ze strany Prodávajícího, avšak pouze v případě, kdy Prodávající kontaktuje Kupujícího se sdělením, že objednané zboží není dostupné.

 

IV.

4.1. Na smlouvou uzavřenou mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím e-shopu se vztahují ustanovení § 1810 a násl. o.z.

 

4.2. Kupujícímu náleží dle § 1829 o.z. právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující může pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dle předchozí věty užít formulář.

 

4.3. Vyplněný formuláře pro odstoupení od smlouvy Kupující zašle společně se zbožím, kterého se odstoupení od smlouvy týká, na adresu pro doručování uvedenou čl. II. odst. 2.4. těchto VOP.

 

4.4. Prodávající výslovně upozorňuje Kupujícího a Kupující tímto bere na vědomí,
že dle § 1837 o.z. nemůže Kupující odstoupit od smlouvy u vybraného zboží
a služeb, zejména pak nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno
s jiným zbožím, a dále o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

4.5. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícím bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

 

4.6. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Kupující a Prodávající se mohou dohodnout na jiném způsobu vrácení peněžních prostředků, avšak za předpokladu, že Kupujícímu tímto jiným způsobem nevzniknou další náklady. 

 

4.7. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 

4.8. Nemůže-li být v případě odstoupení od smlouvy zboží vrácenou pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, upozorňuje Prodávající Kupujícího, že Kupující ponese náklady spojení s navrácením zboží. Zvolí-li Kupující jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady
na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

4.9. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí Prodávajícímu zboží úplné
a v nepoškozeném stavu. Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

V.

5.1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

5.2. Pro zaplacení kupní ceny zboží může Kupující zvolit některý z níže uvedených způsobů:

(i) platba na dobírku;

(ii) platba na účet;

(iii) platba přes internet.

 

5.3. Pro doručení zboží může Kupující zvolit některý z níže uvedených způsobů:

(i) osobní vyzvednutí zboží na prodejně;

(ii) doručení zboží prostřednictvím České pošty, s.p. (dále jen „Přepravce“);

(iii) doručení zboží prostřednictvím společnosti Zásilkovna s.r.o. (dále jen „Zásilkovna“).

 

5.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 

 

5.5. Při převzetí zboží od Přepravce nebo Zásilkovny je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit Přepravci nebo Zásilkovně. Shledá-li Kupující, že došlo k porušení obalu, které svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí Kupující zásilku od Přepravce nebo Zásilkovny převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti, přičemž na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

5.6. V případě vyzvednutí zboží osobním odběrem na prodejně Prodávajícího musí být zboží zaplaceno ještě před jeho vyzvednutím. Zboží objednané prostřednictvím e-shopu není možné zaplatit na prodejně při jeho osobním vyzvednutím.

 

5.7. Zvolí-li Kupující úhradu kupní ceny zboží platbou na účet Prodávajícího, bude Kupujícímu objednané zboží zasláno až po úplné úhradě kupní ceny. Kupní cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. 

5.8. Standardní dodací lhůta je 5 pracovních dnů od obdržení objednávky

 

VI.

6.1. Kupujícímu náleží práva z vadného plnění dle § 2165 a násl. o.z. Práva z vadného plnění se uplatňují u Prodávajícího.

 

6.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Kupující bere na vědomí, že Prodávajícím nabízení zboží je zboží, které podléhá rychlé zkáze. Minimální doba trvanlivosti zboží je vyznačena na jeho obalu. V takovém případě poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku za jakost zboží, přičemž Prodávající se zavazuje, že zboží bude po dobu trvanlivosti způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

 

6.3. Kupující nemá právo ze záruky dle předchozího odstavce, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Prodávající.

 

6.4. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

6.5. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:

(i) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

(ii)  se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

(iii) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

(iv) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

(v)  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

6.6. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené dle předchozího odstavce, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

6.7. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

 

6.8. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

 

6.9. Neoznámil-li Kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

6.10. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

VII.

7.1. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

7.2. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

VIII.

8.1. Informace ohledně zpracovávání osobních údajů Kupujícího, zejména jaké údaje jsou zpracovávány, po jakou dobu, za jakým účelem a další nezbytné informace
o ochraně osobních údajů Kupujícího jsou dostupné na našich stránkách.

 

IX.

9.1. Prodávající není vůči Kupujícímu vázán žádným kodexem chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) o.z.

 

9.2. Práva a povinnosti smlouvou a těmito VOP neupravené se řídí právem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními o.z.

 

9.3. Prodávající může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Má se za to, že Kupující, který uzavírá smlouvu, souhlasí se zněním aktuálních VOP


9.4. Tyto VOP jsou účinné od 01.08.2020